Je ontvangt deze maand de gegevens die wij straks bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting nodig hebben. Je kunt alle documenten uploaden in ons klantportal. Zo kan je snel en volledig AVG-proof de informatie bij ons aanleveren.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2023

Werk en overige inkomsten

 • Jaaropgaven looninkomsten (incl. uitkeringen UWV, SVB en pensioenuitkeringen).
 • Openbaarvervoerverklaring woon-werkverkeer openbaar vervoer.
 • Ontvangen reiskostenvergoeding openbaar vervoer.
 • Ontvangen alimentatie, incl. NAW gegevens verstrekker.
 • Bijverdiensten: specificatie opbrengsten en kosten.
 • Huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.
 • Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen: specificatie opbrengsten en kosten.
 • Gebruik gemaakt van:
  • Afkoop kapitaalverzekering eigen woning in 2023? Kopie opgave.
  • Afkoop stamrecht/lijfrente in 2023? Kopie opgave.
  • Afkoop pensioen in 2023? Kopie opgave.
  • Afkoop Oudedagsverplichting in 2023? Kopie opgave.

Eigen woning

 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 01-01-2022).
 • Jaaropgaven hypotheek. Incl. jaaropgaven eventuele restschuld verkoop voormalig eigen woning (na 29-10-2012 en voor 31-12-2017).
 • Onderbouwing aanwending nieuwe of verhoging hypotheek. Kopie leningsovereenkomst en adviesrapport hypotheekadviseur. Eventuele polis spaar- en levenshypotheek. Eventuele overeenkomst geblokkeerde beleggings- of spaarrekening.
 • Bij verhuizing: de notariële afrekeningen, kosten makelaar, taxatiekosten en advertentiekosten. Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
 • Aftrekbare betalingen erfpacht.
 • Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.
 • Tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) zoals leegstand t.b.v. toekomstige eigen woning (<3 jaar) of verkoop (< 3 jaar): WOZ-waarde, datum vertrek voormalig eigen woning.
 • Tijdelijke verhuur van (een deel) van de eigen woning in 2023 (denk aan vakantie/AirBNB of kamerverhuur aan student)? Opgave huurinkomsten, kosten en verhuurperiode.

Andere onroerende zaken*

 • WOZ-waarde van overige in bezit zijn de (vakantie-)woningen (meest recente peildatum). Bij buitenlandse onroerende zaken graag opgave van adres en de waarde vrije verkoop per 01-01-2023.
 • Wordt de tweede woning verhuurd? Wat is de kale huurprijs per maand. Kopie verhuurovereenkomst.

*De kans is groot dat de Hoge Raad in 2024 oordeelt dat het box 3 inkomen berekend moet worden op het werkelijk genoten rendement. Dit betekent dat wellicht de opbrengsten en kosten van de tweede woning aan Belastingdienst doorgegeven moet worden. Daarom ontvangen wij van graag een opgave van de aard van de eventuele verhuur en indien van toepassing de verhuurperiode, de inkomsten en de kosten die je in verband met de tweede woning heeft gemaakt. Graag kopie van de betalingsbewijzen bijvoegen.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

 • Opgave eventuele dividenduitkering (inkomsten, dividendbelasting). Alleen voor aandelen in B.V.'s waarvoor het jaarwerk niet door ons wordt verwerkt.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)**

 • Saldi per 31 december 2023*** van betaal-, spaar- en effectenrekeningen (ook van minderjarige kinderen): jaaropgaven incl. eventuele ingehouden dividendbelasting. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta.
 • Overige vorderingen en schulden per 31 december 2023***.
 • Contant geld voor zover meer dan € 596 (€ 1.192 voor partners) per 1 januari 2023 en 31 december 2023.
 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
 • Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.
 • Saldi overige schulden per 31 december 2023***, denk aan schulden tweede woning, creditcard etc.

**De kans is groot dat de Hoge Raad in 2024 oordeelt dat het box 3 inkomen berekend moet worden op het werkelijk genoten rendement. Dit betekent dat wellicht de opbrengsten en kosten van de tweede woning aan Belastingdienst doorgegeven moet worden. Daarom ontvangen wij van u een opgave van de inkomsten en de kosten die u in verband met de overige bezittingen en schulden heeft gemaakt. Graag kopie van de betalingsbewijzen bijvoegen.

***Let op: als wij voor het eerst de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen, dan hebben wij ook de saldi/waarde per 1 januari 2023 nodig.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Specificatie betaalde bedragen.

Als je in 2023 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heb je mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen.

Alimentatie

Opgave in 2023 betaalde bedragen aan alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner. Incl. NAW gegevens ontvanger. (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen).

Lijfrentepremies

Opgave in 2023 betaalde premies. Incl. een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt. En de pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van jouw werkgever over 2022.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Opgave in 2023 betaalde premies. Incl. een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften

Specificatie betaalde bedragen.

Heb je periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij je hebt afgezien van een kostenvergoeding waar je wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten in totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

Overige informatie

 • Onverdeelde erfenissen en verschuldigde erfbelasting.
 • Eventuele schenkingen.
 • Kopie eventuele toeslag beschikkingen.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebookcheckplus