Je ontvangt deze maand de gegevens die wij straks bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting nodig hebben. Om je in staat te stellen de informatie overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij een checklist opgesteld.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2020

Werk en overige inkomsten

 • Jaaropgaven looninkomsten (incl. uitkeringen UWV, SVB en pensioenuitkeringen).
 • Openbaarvervoerverklaring woon-werkverkeer openbaar vervoer.
 • Ontvangen reiskostenvergoeding openbaar vervoer.
 • Ontvangen alimentatie, incl. NAW gegevens verstrekker.
 • Bijverdiensten: specificatie opbrengsten en kosten.
 • Huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.
 • Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen: specificatie opbrengsten en kosten.
 • Gebruik gemaakt van:
  • Afkoop kapitaalverzekering eigen woning in 2020? Kopie opgave.
  • Geld opgenomen in 2020 uit levensloopregeling? Kopie opgave.
  • Afkoop stamrecht in 2020? Kopie opgave.
  • Afkoop pensioen in 2020? Kopie opgave.
  • Afkoop Oudedagsverplichting in 2020? Kopie opgave.

Eigen woning

 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 01-01-2019).
 • Jaaropgaven hypotheek. Incl. jaaropgaven eventuele restschuld verkoop voormalig eigen woning (na 29-10-2012 en voor 31-12-2017).
 • Onderbouwing aanwending nieuwe of verhoging hypotheek. Kopie leningsovereenkomst en adviesrapport hypotheekadviseur. Eventuele polis spaar- en levenshypotheek. Eventuele overeenkomst geblokkeerde beleggings- of spaarrekening.
 • Betaalpauze in 2020? Contract hypotheekverstrekker waarin de betaalpauze is vastgelegd. Incl. het nieuwe aflossingsschema.
 • Bij verhuizing: de notariële afrekeningen, kosten makelaar, taxatiekosten en advertentiekosten. Vanaf welke datum bent u bij de gemeente uitgeschreven op uw oude adres?
 • Aftrekbare betalingen erfpacht.
 • Ontvangen vrijgestelde schenkingen inzake verwerving, onderhoud, verbetering of aflossing eigenwoningschuld.
 • Tijdelijk twee woningen (geen tweede woning) zoals leegstand t.b.v. toekomstige eigen woning (<3 jaar) of verkoop (< 3 jaar): WOZ-waarde, datum vertrek voormalig eigen woning.
 • Tijdelijke verhuur van (een deel) van de eigen woning in 2020 (denk aan vakantie/AirBNB of kamerverhuur aan student)? Opgave huurinkomsten, kosten en verhuurperiode.

Andere onroerende zaken

 • WOZ-waarde van overige in bezit zijn de (vakantie-)woningen (meest recente peildatum). Bij buitenlandse onroerende zaken graag opgave van adres en de waarde vrije verkoop per 01-01-2020.
 • Wordt de tweede woning verhuurt? Wat is de kale huurprijs per maand. Kopie verhuurovereenkomst.

Inkomsten uit aanmerkelijk belang

 • Opgave eventuele dividenduitkering (inkomsten, dividendbelasting). Alleen voor aandelen in B.V.'s waarvoor het jaarwerk niet door ons wordt verwerkt.

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)

 • Saldi per 31 december 2020* van betaal-, spaar- en effectenrekeningen (ook van minderjarige kinderen): jaaropgaven incl. eventuele ingehouden dividendbelasting.
 • Overige vorderingen en schulden per 31 december 2020*.
 • Contant geld voor zover meer dan € 543 (€ 1.086 voor partners) per 1 januari 2020 en 31 december 2020. Hieronder valt ook een eventueel bezit aan cryptovaluta.
 • Bij kapitaalverzekeringen: een kopie van de polis (om te beoordelen of een vrijstelling van toepassing is) en de jaaropgave van de opgebouwde waarde.
 • Geef groene beleggingen apart aan. Hiervoor kan een vrijstelling gelden.
 • Saldi overige schulden per 31 december 2020*, denk aan schulden tweede woning, creditcard etc.

Bijzondere aftrekposten

Ziektekosten

Specificatie betaalde bedragen.

Als je in 2020 een aanzienlijk bedrag aan ziektekosten heeft betaald dat niet wordt vergoed door uw verzekering, dan heb je mogelijk recht op een aftrek wegens ziektekosten. Onder ziektekosten vallen de niet-vergoede kosten van artsen, ziekenhuizen, door een arts voorgeschreven behandelingen en medische hulpmiddelen. Ook dieetkosten en vervoerskosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht. Niet als ziektekosten worden aangemerkt bijvoorbeeld premies voor uw ziektekostenverzekering, eigen bijdragen of eigen risico’s Zorgverzekeringswet, uitgaven voor zorg die volgens de Zorgverzekeringswet verplicht verzekerd zijn, begrafeniskosten, eigen bijdragen op grond van WLZ en WMO, brillen of contactlenzen, ooglaserbehandelingen, scootmobielen, rolstoelen, aanpassingen aan een woning, bepaalde in-vitrofertilisatiebehandelingen, krukken, looprekken, rollators, uitgaven voor geestelijke gezondheidszorg of dyslexie van minderjarigen. Let op: Er geldt een inkomensafhankelijke drempel voor de aftrek van ziektekosten.

Scholingskosten

Specificatie betaalde bedragen.

Heeft u in 2020 meer dan € 250 kosten gemaakt voor scholing van uzelf of uw partner/echtgenoot? Dit kan zijn voor een opleiding voor een nieuw beroep of voor een opleiding om uw huidige beroep beter te kunnen uitoefenen. Het moet gaan om kosten van lesgelden, examengelden, promotiekosten, verplichte leermiddelen (m.u.v. computer- en randapparatuur) of beschermingsmiddelen.

Alimentatie

Opgave in 2020 betaalde bedragen aan alimentatie aan ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner. Incl. NAW gegevens ontvanger. (Het gaat niet om alimentatie voor de kinderen)

Lijfrentepremies

Opgave in 2020 betaalde premies. Incl. een kopie van de polis (niet de offerte), tenzij al eerder verstrekt. En de pensioenopgave (UPO) van het pensioenfonds van jouw werkgever over 2019.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Opgave in 2020 betaalde premies. Incl. een kopie van de afgesloten polis, tenzij al eerder verstrekt.

Giften

Specificatie betaalde bedragen.

Heb je periodieke of eenmalige giften gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)? Denk ook aan eventueel vrijwilligerswerk, waarbij je hebt afgezien van een kostenvergoeding waar je wel recht op had. Giften moeten schriftelijk kunnen worden aangetoond. De giften moeten in totaal meer dan € 60 bedragen. De giften moeten bovendien een drempel van 1% van het (gezamenlijk) verzamelinkomen (vóór aftrek persoonsgebonden aftrek) overschrijden (tenzij sprake is van een zogenoemde periodieke gift).

Overige informatie

 • Onverdeelde erfenissen en verschuldigde erfbelasting.
 • Eventuele schenkingen. Opgave.

*Let op: als wij voor het eerst de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen, dan hebben wij ook de saldi/waarde per 1 januari 2020 nodig.

Aanleveren documenten. Je kunt de documenten op twee manieren aanleveren. Vraag hieronder een gedeelde online map aan. Hier kan je veilig documenten uploaden. Je hebt ook de keuze om de documenten te e-mailen.

Vooraf ingevulde aangifte 2020

De Belastingdienst ontvangt gegevens van derden. Bijvoorbeeld de jaaropgave loondienst of de WOZ-waarde van een eigen woning.

Wij hebben onlangs voor onze klanten een verzoek ingediend om de gegevens 2020 te mogen ontvangen. Ontvangen wij alle gegevens van de Belastingdienst? Nee, wij hebben nog steeds informatie van onze klanten nodig. De vooraf ingevulde aangifte is niet volledig en moet door ons gecontroleerd en aangevuld worden. Zo worden de bezittingen en schulden met peildatum 31 december bijvoorbeeld nog niet meegestuurd. Terwijl dit voor onze advisering van belang is. Daarnaast verwerken wij de gegevens van eventuele ondernemingen en zorgen wij er voor dat alle fiscale mogelijkheden worden benut.

Wij verwachten dat er in de toekomst steeds meer informatie via de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar wordt gesteld.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebook