Je ontvangt deze maand de gegevens die wij straks bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting nodig hebben. Om je in staat te stellen de informatie overzichtelijk en volledig aan te leveren hebben wij een checklist opgesteld.

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2019

 • Jaaropgaven looninkomsten (tegenwoordige en vroegere arbeid).
 • Openbaarvervoerverklaring woon-werkverkeer openbaar vervoer.
 • Ontvangen reiskostenvergoeding openbaar vervoer.
 • Ontvangen alimentatie .
 • Bijverdiensten: opbrengsten, kosten en de VAR.
 • Huwelijksvoorwaarden of samenlevingsovereenkomst.
 • Inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen.
 • WOZ-waarde eigen woning (peildatum 01-01-2018).
 • Jaaropgaven hypotheek.
 • Onderbouwing aanwending nieuwe of verhoging hypotheek.
 • Bij verhuizing: de notariële afrekeningen, kosten makelaar en tussenpersoon wijzigingsdatum BRP (voorheen GBA).
 • Aftrekbare betalingen erfpacht.
 • Lijfrenten: betaalde premies opgave pensioenverzekeraar 'factor A' 2018.
 • Afkoop van lijfrente, pensioen- of stamrecht?
 • Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Saldi per 31 december 2019* van betaal-, spaar- en effectenrekeningen (ook van minderjarige kinderen).
 • WOZ-waarde van overige in bezit zijn de (vakantie-)woningen (meest recente peildatum).
 • Waarde economisch verkeer van overig onroerend goed per 31 december 2019*.
 • Overige vorderingen en schulden per 31 december 2019*.
 • Onverdeelde erfenissen en verschuldigde erfbelasting.
 • Persoonsgebonden aftrek: Alimentatie betaald aan ex-partner(s).
 • Kinderalimentatie (Persoonsgebonden aftrek: levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar).
 • Persoonsgebonden aftrek: Buitengewone uitgaven: ziektekosten e.d.
 • Persoonsgebonden aftrek: Weekenduitgaven gehandicapten.
 • Persoonsgebonden aftrek: Studiekosten.
 • Persoonsgebonden aftrek: Monumentenpand.
 • Persoonsgebonden aftrek: Giften.
 • Persoonsgebonden aftrek: Kwijtgescholden durfkapitaal.
 • Ingehouden dividendbelasting en bronheffing op spaargelden.
 • Geboortedata en voorletters thuiswonende kinderen.
 • Opgenomen ouderschapsverlof.

*Let op: als wij voor het eerst de aangifte inkomstenbelasting voor je verzorgen, dan hebben wij ook de saldi/waarde per 1 januari 2019 nodig.

Aanleveren documenten. Je kunt de documenten op twee manieren aanleveren. Vraag hieronder een gedeelde online map aan. Hier kan je veilig documenten uploaden. Je hebt ook de keuze om de documenten te e-mailen.

Vooraf ingevulde aangifte 2019

De Belastingdienst ontvangt gegevens van derden. Bijvoorbeeld de jaaropgave loondienst of de WOZ-waarde van een eigen woning.

Wij hebben onlangs voor onze klanten een verzoek ingediend om de gegevens 2019 te mogen ontvangen. Ontvangen wij alle gegevens van de Belastingdienst? Nee, wij hebben nog steeds informatie van onze klanten nodig. De vooraf ingevulde aangifte is niet volledig en moet door ons gecontroleerd en aangevuld worden. Zo worden de bezittingen en schulden met peildatum 31 december bijvoorbeeld nog niet meegestuurd. Terwijl dit voor onze advisering van belang is. Daarnaast verwerken wij de gegevens van eventuele ondernemingen en zorgen wij er voor dat alle fiscale mogelijkheden worden benut.

Wij verwachten dat er in de toekomst steeds meer informatie via de vooraf ingevulde aangifte beschikbaar wordt gesteld.

Deze website gebruikt cookies

Heb je hier geen bezwaar tegen? Klik dan op op deze link: Ik accepteer cookies.

draglink-outchatmenuspotmaillinkedinvimeoyoutubetwitterwhatsappinstagramfacebook